×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

23 maja 2024

Jak prawidłowo darować darowiznę przed upływem 5 lat - porady ekspertów

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Darowanie darowizny przed upływem 5 lat to procedura, która może wydawać się złożona, ale z właściwą wiedzą, każdy jest w stanie poradzić sobie z nią efektywnie. Jest to temat o znaczącej wadze, zwłaszcza dla osób planujących przekazać majątek swoim bliskim w sposób optymalny pod kątem podatkowym. Zrozumienie warunków, na jakich darowizna może zostać przekazana bez podatku, jest kluczowe dla uniknięcia niepotrzebnych kosztów i zawiłości prawnych. Dotyczy to zarówno darowizn w rodzinie, jak i przekazanych osobom spoza kręgu najbliższych.

 

W tym artykule eksperci dzielą się wskazówkami i strategiami, które pomagają zrozumieć i właściwie zastosować przepisy dotyczące darowania darowizny przed upływem 5 lat. Czytelnik dowie się, jakie są aktualne kwoty darowizny wolne od podatku, jakie podatki mogą wiązać się z darowizną i w jaki sposób można przekazać darowiznę w rodzinie, aby skorzystać z ulgi podatkowej. Poruszone zostaną także kwestie ulgi mieszkaniowej jako sposobu uniknięcia podatku, konsekwencji prawnych za niewypełnienie obowiązków podatkowych, możliwości odwołania darowizny oraz specyfiki sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny przed upływem pięciu lat.

 

Czym jest darowizna?

 

Darowizna to umowa cywilnoprawna, w której jedna strona (darczyńca) zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania określonego majątku drugiej stronie (obdarowanemu). Charakterystyczną cechą darowizny jest jej nieodpłatność, co oznacza, że darczyńca nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu w zamian za przekazany majątek. Umowa ta jest jednostronnie zobowiązująca, co oznacza, że tylko darczyńca ponosi obowiązki wynikające z umowy, podczas gdy obdarowany nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń w zamian.

 

Definicja i podstawowe zasady

 

Darowizna jest umową nazwaną i konsensualną, co oznacza, że do jej zawarcia wystarczy zgodne oświadczenie woli obu stron. Zazwyczaj dotyczy przekazania praw majątkowych, takich jak prawo własności, prawo wieczystego użytkowania, wierzytelności, czy prawa do lokalu mieszkalnego. Może również obejmować zwolnienie z długu lub ustanowienie służebności.

 

Forma umowy

 

Zawarcie umowy darowizny wymaga zachowania odpowiedniej formy prawnej. W przypadku przekazania nieruchomości lub praw majątkowych o znacznej wartości, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy może skutkować nieważnością umowy. Jednakże, jeśli darczyńca spełnił już świadczenie wynikające z umowy zawartej bez zachowania formy notarialnej, umowa ta staje się ważna.

 

Odpowiedzialność darczyńcy

 

Darczyńca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jeśli przekazana rzecz ma wady, darczyńca może być zobowiązany do naprawienia szkody, chyba że obdarowany mógł z łatwością zauważyć te wady. Ponadto, darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek wykonania określonych działań lub zaniechań, które nie czynią nikogo wierzycielem.

 

Możliwość odwołania darowizny

 

Darowizna może być odwołana przez darczyńcę w określonych sytuacjach. Na przykład, jeśli po zawarciu umowy stan majątkowy darczyńcy uległ znaczącej zmianie, uniemożliwiając wykonanie darowizny bez uszczerbku dla jego utrzymania lub obowiązków alimentacyjnych, darczyńca może odwołać darowiznę. Ponadto, darowizna może być odwołana w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego.

 

Ograniczenia i wyjątki

 

Nie wszystkie bezpłatne przysporzenia są uznawane za darowizny. Na przykład, jeśli zobowiązanie do świadczenia wynika z innych przepisów prawnych lub gdy osoba zrzeka się prawa, które jeszcze nie nabyła, nie jest to traktowane jako darowizna. Warto również pamiętać, że przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny, jeśli była ona nadmierna biorąc pod uwagę wartość świadczenia.

 

Przepisy darowizny i kwota wolna od podatku

 

W polskim prawie podatkowym, darowizny są regulowane przez ustawę o podatku od spadków i darowizn. Zasady dotyczące kwot wolnych od podatku zależą od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym, co jest określone w ramach trzech grup podatkowych.

 

Grupy podatkowe i kwoty wolne od podatku

 

Grupa I:

 

 • Należą do niej bliscy krewni takie jak: małżonek, zstępni (np. dzieci, wnuki), wstępni (np. rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha.
 • Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi 36 120 zł od 1 lipca 2023 roku.

 

Grupa II:

 

 • Obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
 • Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi 27 090 zł od 1 lipca 2023 roku.

 

Grupa III:

 

 • Należą do niej wszyscy inni nabywcy, niezaliczeni do dwóch pierwszych grup.
 • Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi 5 733 zł od 1 lipca 2023 roku.

 

Zasady szczególne dla grupy 0

 

Osoby zaliczone do tzw. zerowej grupy podatkowej, która obejmuje najbliższych członków rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo), mogą korzystać z pełnego zwolnienia z podatku od darowizn, niezależnie od ich wartości. Jednakże, aby skorzystać ze zwolnienia, obdarowany musi zgłosić darowiznę w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2, jeśli jej wartość przekroczy 36 120 zł. Zgłoszenie to musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny.

 

Specjalne zwolnienia i warunki

 

Istnieją również szczególne warunki zwolnienia z podatku dla darowizn przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Jeżeli obdarowany przeznaczy otrzymane środki (do kwoty 11 095 zł od jednego darczyńcy lub 22 189 zł od wielu darczyńców w ciągu 5 lat) na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego lub spłatę kredytu hipotecznego, darowizna ta będzie zwolniona z podatku, pod warunkiem że środki te zostaną wydatkowane w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania.

 

Podsumowując, przepisy dotyczące darowizn i kwot wolnych od podatku są złożone i zależne od wielu czynników, w tym stopnia pokrewieństwa i przeznaczenia środków. Warto być na bieżąco z obowiązującymi regulacjami, aby móc skorzystać z przysługujących ulg i zwolnień.

 

Podatki związane z darowizną

 

Podatek od spadków i darowizn

 

Podatek od spadków i darowizn jest obciążeniem finansowym, które dotyczy osób fizycznych nabierających majątek przez darowiznę. W Polsce wysokość tego podatku zależy od grupy podatkowej, do której zaliczany jest obdarowany, co jest powiązane ze stopniem pokrewieństwa lub powinowactwa z darczyńcą. W przypadku przekroczenia określonej kwoty wolnej od podatku, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty podatku według stawek określonych dla poszczególnych grup podatkowych. Przykładowo, dla Grupy I kwota wolna od podatku wynosi 36 120 zł, dla Grupy II – 27 090 zł, a dla Grupy III – 5 733 zł. Jeśli wartość darowizny przekracza te kwoty, obdarowany musi zgłosić fakt jej otrzymania na odpowiednim formularzu w urzędzie skarbowym i uiścić należny podatek.

 

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

 

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny przed upływem 5 lat od daty nabycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Stawka tego podatku wynosi 19% od dochodu, który jest różnicą między przychodem ze sprzedaży a kosztami uzyskania przychodu, w tym kosztami nabycia nieruchomości, kosztami transakcji oraz nakładami poniesionymi na nieruchomość. Aby uniknąć tego podatku, obdarowany może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, zakładającej, że środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe, takie jak zakup nowej nieruchomości, budowa domu, remont, czy spłata kredytu hipotecznego. Warunkiem skorzystania z ulgi jest przeznaczenie środków na wskazane cele w ciągu 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży.

 

Przekazywanie darowizny w rodzinie

 

Darowizna w rodzinie, zgodnie z polskim prawem podatkowym, jest traktowana preferencyjnie, szczególnie gdy dotyczy osób z tzw. grupy 0. W tej grupie znajdują się najbliżsi członkowie rodziny, w tym małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz rodzeństwo. Przekazanie darowizny w ramach tej grupy może być całkowicie zwolnione z opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

 

Zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym

 

Jeśli wartość darowizny przekracza kwotę 36 120 zł, obdarowany zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Zgłoszenie to musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny. Niezgłoszenie darowizny w wymaganym terminie skutkuje koniecznością opłacenia podatku według ogólnych zasad, nawet jeśli darowizna pochodzi od członka rodziny z grupy 0.

 

Dokumentowanie darowizny

 

Aby darowizna mogła korzystać ze zwolnienia z podatku, musi być odpowiednio udokumentowana. Najbezpieczniejszą formą jest przekazanie środków przez przelew bankowy, co umożliwia łatwe wykazanie źródła i kwoty darowizny. Przekazywanie środków w formie gotówkowej nie jest zalecane, gdyż może nie być uznane za wystarczające udokumentowanie transakcji w świetle przepisów podatkowych.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

 

W przypadku, gdy darowizna przekracza kwotę wolną od podatku i nie zostanie zgłoszona, obdarowany staje się zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Stawki podatkowe różnią się w zależności od grupy podatkowej, a niezgłoszenie darowizny może skutkować również koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę.

 

Przypadki szczególne

 

Istnieją sytuacje, kiedy darowizna może być przekazana na cele specjalne, takie jak wsparcie organizacji pożytku publicznego czy cele edukacyjne, co może skutkować dodatkowymi ulgami podatkowymi. Wartość takiej darowizny nie może przekraczać 6% rocznego dochodu darczyńcy.

 

Darowizna w rodzinie jest zatem procesem, który może być korzystny podatkowo, ale wymaga spełnienia określonych warunków i odpowiedniego dokumentowania. Znajomość przepisów i terminowość w ich stosowaniu są kluczowe dla uniknięcia dodatkowych obciążeń finansowych.

 

Ulga mieszkaniowa jako sposób uniknięcia podatku

 

Cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi

 

Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym PIT umożliwia odliczenie od podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Cele te są ściśle określone i obejmują:

 

 • Nabycie budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu.
 • Nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, związanych z budynkiem mieszkalnym lub lokalem.
 • Budowę, rozbudowę, przebudowę, remont własnego budynku lub lokalu mieszkalnego.
 • Adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego lub jego części.
 • Spłatę kredytu hipotecznego lub pożyczki zaciągniętej na zakup, budowę lub remont nieruchomości, wraz z odsetkami.

 

Podatnik, który sprzedał nieruchomość i w ciągu trzech lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż, przeznaczy środki na powyższe cele, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opodatkowania uzyskanego dochodu.

 

Dokumentacja niezbędna do skorzystania z ulgi

 

Aby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej, konieczne jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków. Podatnik powinien zgromadzić i przedstawić:

 

 • Faktury i rachunki potwierdzające wydatki związane z nabyciem nieruchomości lub prawa do niej.
 • Umowy z wykonawcami prac budowlanych lub remontowych, wraz z fakturami za wykonane prace.
 • Dokumenty potwierdzające nabycie gruntu lub prawa do użytkowania wieczystego.
 • Dowody zapłaty odsetek i kapitału z tytułu spłaty kredytów hipotecznych lub pożyczek.

 

Każdy z tych dokumentów musi być starannie przechowywany i przedstawiony w urzędzie skarbowym na żądanie, w celu potwierdzenia prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

 

Konsekwencje prawne niespełnienia obowiązków podatkowych

 

Niezgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym do nałożenia karnych stawek podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat potencjalnych konsekwencji, które mogą wystąpić w przypadku niespełnienia obowiązków podatkowych związanych z darowizną.

 

Opodatkowanie karną stawką

 

Jeśli obdarowany nie zgłosi otrzymanej darowizny w urzędzie skarbowym, może zostać obciążony karną stawką podatkową wynoszącą do 20% wartości darowizny. Stawka ta jest znacząco wyższa niż standardowe stawki podatkowe, które wynoszą od 3% do 20%, w zależności od wartości darowizny i stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Na przykład, w przypadku gdy darowizna nie zostanie zgłoszona, a fakt ten wyjdzie na jaw podczas kontroli skarbowej, obdarowany może zostać obciążony maksymalną karną stawką.

 

Odpowiedzialność karna skarbowa

 

Oprócz opodatkowania karną stawką, osoby nie zgłaszające darowizny mogą również ponieść odpowiedzialność karną skarbową. Wysokość tej odpowiedzialności jest zależna od stopnia, w jakim niezgłoszenie darowizny naraża budżet państwa na uszczuplenie. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, nieujawnienie organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania może skutkować nałożeniem kary grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności, a nawet obiema tymi karami łącznie.

 

Przykład naruszenia obowiązków podatkowych

 

Przykładem naruszenia obowiązków podatkowych może być sytuacja, w której osoba otrzymała darowiznę w wysokości 12 tysięcy złotych i nie zgłosiła tego faktu w urzędzie skarbowym. Jeśli taka sytuacja zostanie wykryta podczas kontroli skarbowej, obdarowany może być zobowiązany do zapłaty 20% podatku od kwoty przekraczającej wolną od podatku, co w tym przypadku wynosiłoby około 473 zł.

 

Utrata prawa do zwolnienia podatkowego

 

Niezgłoszenie darowizny może również skutkować utratą prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Jeśli warunki zwolnienia nie zostaną spełnione, nabywca musi rozliczyć podatek według ogólnych zasad, co może oznaczać konieczność zapłaty podatku od całej kwoty darowizny, z wyjątkiem kwoty wolnej od podatku.

 

Konieczność złożenia zeznania podatkowego

 

W przypadku, gdy obdarowany zgłosi darowiznę po terminie lub gdy jego działania zostaną zakwestionowane przez urząd skarbowy, może on zostać zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego SD-3, w którym należy wskazać wartość otrzymanego majątku. Na podstawie tego zeznania, urząd skarbowy może wydać decyzję ustalającą wysokość należnego podatku.

 

Podsumowując, niespełnienie obowiązków podatkowych związanych z darowizną może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym do nałożenia karnych stawek podatkowych, odpowiedzialności karnej skarbowej, a także utraty prawa do korzystania z przysługujących zwolnień podatkowych. W związku z tym, zaleca się terminowe i prawidłowe zgłaszanie wszelkich otrzymanych darowizn w urzędzie skarbowym.

 

Odwołanie darowizny

 

Odwołanie darowizny niewykonanej

 

Darczyńca ma prawo odwołać darowiznę, która jeszcze nie została wykonana, jeżeli jego sytuacja majątkowa uległa znacznemu pogorszeniu po zawarciu umowy darowizny. Taka sytuacja może wystąpić, gdy darczyńca staje przed niemożnością zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb lub obowiązków alimentacyjnych bez uszczerbku dla własnego utrzymania. Odwołanie takiej darowizny wymaga złożenia oświadczenia na piśmie obdarowanemu. Jeśli obdarowany nie zgadza się z powodami odwołania, ma prawo zakwestionować to odwołanie w odpowiedzi, co może prowadzić do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

 

Rażąca niewdzięczność

 

Darczyńca może również odwołać darowiznę, która została już wykonana, jeśli obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności. Rażąca niewdzięczność to zachowanie obdarowanego, które musi być wysoce niewłaściwe i krzywdzące, skierowane bezpośrednio przeciwko darczyńcy. Przykłady takiego zachowania mogą obejmować popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, drastyczne naruszenie obowiązków rodzinnych czy niewypełnienie warunków zawartych w umowie darowizny. Aby odwołać darowiznę z tego powodu, darczyńca musi złożyć obdarowanemu oświadczenie na piśmie w ciągu roku od dnia, kiedy dowiedział się o niewdzięczności. Jeśli darczyńca przebaczył obdarowanemu, prawo do odwołania darowizny z powodu niewdzięczności jest wykluczone.

W przypadku, gdy obdarowany nie zgadza się z zarzutami rażącej niewdzięczności, również może to zostać przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego. W procesie sądowym mogą być brane pod uwagę różne środki dowodowe, takie jak zeznania świadków, dokumentacja medyczna, czy nawet korespondencja pomiędzy stronami.

 

Sprzedaż nieruchomości z darowizny przed upływem 5 lat

 

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w darowiźnie przed upływem pięciu lat od daty nabycia może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Stawka podatkowa wynosi 19% od zysku uzyskanego ze sprzedaży. Istnieją jednak sposoby na uniknięcie tego obciążenia podatkowego, głównie poprzez skorzystanie z ulgi mieszkaniowej.

 

Warianty postępowania

 

 • Ulga mieszkaniowa: Aby skorzystać z ulgi, środki uzyskane ze sprzedaży muszą zostać przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, takie jak zakup nowej nieruchomości, budowa domu, remont istniejącego mieszkania czy spłata kredytu hipotecznego. Ważne jest, aby środki zostały wydatkowane na te cele nie później niż w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży.

 

 • Dokumentacja wydatków: Należy zgromadzić i odpowiednio udokumentować wszystkie wydatki związane z realizacją celów mieszkaniowych. Do dokumentów tych należą faktury, umowy z wykonawcami, potwierdzenia bankowe o przelewach na zakup materiałów budowlanych lub opłaty za usługi remontowe.

 

 • Zgłoszenie w urzędzie skarbowym: Po spełnieniu warunków ulgi mieszkaniowej, niezbędne jest złożenie odpowiedniej deklaracji do Urzędu Skarbowego, aby formalnie skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

 

Kroki prawne

 

 • Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego: Każda transakcja sprzedaży nieruchomości musi być zrealizowana w formie aktu notarialnego. Jest to obowiązkowe dla ważności transakcji.
 • Zgłoszenie zmiany właściciela w sądzie wieczysto-księgowym: Po sprzedaży nieruchomości konieczne jest zgłoszenie tej zmiany w odpowiednim sądzie wieczysto-księgowym, co jest ważne dla aktualizacji stanu prawnego nieruchomości.
 • Konsultacja z doradcą podatkowym i prawnikiem: Zaleca się skonsultowanie się z doradcą podatkowym oraz prawnikiem przed dokonaniem sprzedaży, aby upewnić się, że wszystkie aspekty prawne i podatkowe są prawidłowo adresowane. To może pomóc uniknąć potencjalnych problemów i zobowiązań podatkowych.

 

Podjęcie decyzji o sprzedaży nieruchomości otrzymanej w darowiźnie przed upływem pięciu lat wymaga starannego rozważenia i zastosowania odpowiednich środków prawnych i podatkowych, aby zminimalizować ryzyko finansowe i prawne.

 

Podsumowanie

 

Podsumowując, przekazywanie darowizn przed upływem 5 lat to proces, który wymaga nie tylko dobrej znajomości obowiązujących przepisów, ale również świadomego planowania i dokumentowania transakcji. Dzięki temu możliwe jest skorzystanie z licznych ulg i zwolnień podatkowych, które oferuje polskie prawo podatkowe. Jest to kluczowe zarówno dla darczyńców, jak i obdarowanych, umożliwiając przeprowadzenie transakcji w sposób optymalny podatkowo i z minimalnym ryzykiem legalnym.

 

Zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy na temat darowizn i korzystania z doradztwa ekspertów w przypadkach wątpliwości. Uwzględnienie szerokich implikacji prawnych i podatkowych jest niezbędne dla uniknięcia niepożądanych konsekwencji, a odpowiednie planowanie i dokonywanie zgłoszeń w urzędu skarbowym mogą przynieść znaczące korzyści finansowe. Pamiętając o tym, każdy proces darowizny może zostać przeprowadzony w sposób świadomy i bezpieczny.

 

FAQs

 

 • Jak prawidłowo przekazać pieniądze dziecku w formie darowizny? Aby przekaz pieniężny został uznany za darowiznę i nie podlegał kwestionowaniu przez urząd skarbowy, najlepiej jest dokonać przelewu bezpośrednio z konta darczyńcy na konto obdarowanego. Ważne jest, aby w tytule przelewu jasno zaznaczyć, że jest to darowizna.

 

 • Jaki jest wymagany odstęp czasowy między kolejnymi darowiznami? Każdą darowiznę należy zgłosić na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od daty jej otrzymania, aby uniknąć obowiązku płacenia podatku.

 

 • Jak obliczyć okres 5 lat dla celów darowizn? Aby obliczyć, czy darowizna mieści się w pięcioletnim okresie od poprzedniej darowizny od tej samej osoby, należy zsumować wartości wszystkich darowizn otrzymanych od tego darczyńcy w roku bieżącym oraz w czterech poprzednich latach.

 

 • W jaki sposób można przekazać darowiznę na rzecz córki? Jeżeli kwota darowizny przekracza 9637 zł, darowizna od rodziców na rzecz dziecka musi być zgłoszona w Urzędzie Skarbowym. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na obdarowanym i powinien zostać spełniony w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy darowizna jest dokonywana przez akt notarialny, wówczas to notariusz zajmuje się zgłoszeniem darowizny.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze